• Dzieci zachęcane są do różnych, nawet nietypowych zachowań, pobudzamy ich ciekawość różnymi sposobami, zachęcamy do eksperymentowania, badania otoczenia

  • budujemy więzi między pracownikami, rodzinami Dzieci i lokalną społecznością

  • przestrzeń żłobka jest tak aranżowana, by była otwarta dla rodziców, by mieli świadomość, 
że są mile widziani w żłobku

  • Panda tworzy atmosferę sprzyjającą uczestnictwu rodzin w realizacji jej programu, tworzy możliwości do zaangażowania się wszystkich rodzin w proces wspierania rozwoju Dzieci

  • opiekunowie rozwijają różne formy komunikacji z rodzicami: bezpośrednie (rozmowy okazjonalne, planowane, spotkania z grupą rodziców) i pośrednie (tablica ogłoszeń, maile, zdjęcia, fb, strona www żłobka)

  • jesteśmy otwarci na zmiany, np. w organizacji pracy placówki, w kontaktach z rodzicami, 
w zarządzaniu budżetem, etc.

  • stosownie do okoliczności modyfikujemy plan dnia i tygodnia,

  • role i zadania wychowanków, dyrekcji, pomocników, rodziców są wyraźnie określone, 
każdy wie, co powinien robić i jak się zachować

  • wiele decyzji konsultujemy z pracownikami i rodzicami, włączamy wszystkich do współdecydowania

  • opiekunowie szanują różnorodność rodzin np. związaną z wielokulturowością